Preskočiť na obsah

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry sa nachádza Pri Miklušovej väznici č. 1, slúži pre účely výskumu historických fondov a pre štúdium publikácií obsahovo zameraných na Košice a región východného Slovenska. Používatelia študovne sa riadia Bádateľským poriadkom študovne historických fondov.

Služby študovne

 • návšteva stálej expozície unikátnej Vizsolyskej Biblie a tlačí 16. storočia
 • prezenčné štúdium historických dokumentov, ktoré si môžete vyhľadať v online katalógu ŠVK – Historické fondy a objednať do našej študovne alebo na adrese historickefondy@svkk.sk
 • regionálne noviny a časopisy vydané do roku 1918 sú dostupné v digitálnej podobe Hlavný katalóg – Digitalizovaná zbierka – Noviny,
 • prezenčné štúdium publikácií vydaných po roku 1918 o Košiciach a regióne východného Slovenska z pohľadu dejín, umenia, športu, osobností a pod., možnosť absenčnej víkendovej výpožičky týchto dokumentov
 • bezplatné samoobslužné skenovanie dokumentov z fondu našej knižnice do formátu A3 (s výstupom na USB) a možnosťou ich tlače do formátu A4 (cenník),
 • prístup do elektronických plnotextových zdrojov, napr. databázy Arcanum Digitális Tudománytár https://www.arcanum.hu/en, ktorá obsahuje viac ako 12 miliónov digitalizovaných strán vedeckých alebo odborných časopisov, úradných vestníkov, denníkov a týždenníkov od najstaršieho obdobia po súčasnosť, ktoré vychádzali na území Uhorska, resp. vychádzajú v súčasnosti na území Maďarska, ďalej mapy a archívne rukopisné pramene k dejinám Uhorska,
 • konzultácie k vyhľadávaniu informácií v online bibliografickej databáze, obsahujúcej analytický popis článkov z dobovej tlače vydávanej v historických regiónoch Zemplín, Spiš a Gemer v rokoch 1901 – 1918,
 • odborný výklad pre študentov základných a stredných škôl spojený s prezentáciou dokumentov z historického fondu zaujímavých obsahom alebo výnimočnou väzbou a ilustráciami; po vzájomnej dohode vieme pripraviť ukážky starých tlačí na vami vybranú tému z historického obdobia, o významnej osobnosti našich dejín a pod.

Kontakt:

tel.: +421 556 222 236; +421 918 245 902; + 421 918 245 904; +421 918 248 073, email: historickefondy@svkk.sk

Bádateľským poriadkom študovne historických fondov

 • Študovňa historického fondu je určená len k vedeckej práci s historickým a vzácnym fondom knižnice a k práci s príručnou knižnicou.
 • Vstup do študovne je možný len s platným preukazom používateľa.
 • Bádateľ nesmie vnášať do študovne jedlo a nápoje (ani v uzavretých nádobách). Do študovne vstupuje len s vecami, ktoré slúžia výhradne k štúdiu, bez príručnej batožiny a vrchného odevu, ktoré si môže odložiť v šatňových skrinkách.
 • Bádateľ je povinný: predložiť preukaz používateľa za účelom zápisu do knihy návštev, dbať na pokyny personálu, pri odchode na požiadanie predložiť k prehliadke odnášané veci.
 • Pri štúdiu môže bádateľ používať vlastný notebook, písacie potreby, príp. fotoaparát (mobilný telefón). Pri práci v študovni môže okrem vypožičaných dokumentov samostatne používať aj knihy zo študovne regionálnej literatúry, príručných fondov, lístkové katalógové registre a po inštruktáži personálom knižnice samoobslužný skener.
 • Pre výpožičku z historického fondu je rozhodujúci fyzický stav dokumentu. Z požičiavania sú preto vylúčené knihy v zlom fyzickom stave. Z dôvodu ochrany sú z požičiavania vylúčené aj inkunábuly. Originály dokumentov z historického fondu sa poskytujú iba v prípade, ak knižnica nedisponuje náhradou originálu (napr. fotokópiou, digitálnou kópiou, faksimile). Všetky dokumenty z historického fondu vrátane príručnej knižnice sú požičiavané len prezenčne a len v tejto študovni.
 • Historické dokumenty si môže bádateľ objednať do študovne historických fondov osobne alebo elektronicky na adrese historickefondy@svkk.sk. Pri objednávke je povinný uviesť svoje meno, číslo preukazu používateľa, autora dokumentu, názov titulu a signatúru dokumentu. O akceptácii elektronickej objednávky a dobe jej vybavenia knižnica upovedomí bádateľa emailom.
 • Bádateľ môže v rovnakom čase študovať maximálne 5 dokumentov z historického fondu.
 • Dokumenty nachádzajúce sa v skladoch budú bádateľovi pripravené v študovni v nasledujúci pracovný deň počas otváracích hodín; pripravené budú k dispozícii maximálne 5 pracovných dní.
 • Bádatelia sú povinní zaobchádzať s historickými dokumentmi so zvýšenou opatrnosťou, aby sa predišlo ich poškodeniu. Po ukončení bádania ich prevezme a skontroluje personál študovne.
 • Zamestnanec študovne nie je povinný poskytovať pomoc pri čítaní textov a prekladanie z/do cudzích jazykov.
 • Z dokumentov z historického fondu je možné zhotoviť v súlade s autorským zákonom len kópie s využitím digitálnych technológií bezkontaktnou metódou (skeny). Použitie vlastného reprodukčného zariadenia (napr. digitálneho fotoaparátu) je povolené iba so súhlasom personálu knižnice, nie je však povolené používanie blesku, prídavných svetiel a pod.
 • Digitálne kópie celého dokumentu z historického fondu sú zhotovené na základe žiadanky vyplnenej bádateľom16 a po posúdení fyzického stavu požadovaného dokumentu. Termín zhotovenia digitálnej kópie závisí od požadovaného rozsahu strán a prevádzkovo-personálnej kapacity digitalizačného pracoviska knižnice.
 • Bádateľ smie použiť kópie výhradne na bádateľské a študijné účely. Použitie kópie na komerčné účely je podmienené súhlasom knižnice (licenčná zmluva s používateľom).
 • Prípadné výnimky týkajúce sa bádateľského poriadku povoľuje vedúci útvaru historických fondov alebo riaditeľ knižnice.