Preskočiť na obsah

Na predaj

Publikácie vydávané Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach si môžete zakúpiť osobne na konzultáciách (Hlavná 10) a na oddelení historických fondov a bibliografie (Pri Miklušovej väznici č.1), alebo nám napíšte na historickefondy@svkk.sk a my Vám publikácie zašleme na dobierku.
Predajná cena viacdielných publikácií pri predaji dvoch alebo viacerých dielov súčasne je znížená o 10%.

Edičná činnosť knižnice je bohatá a rozmanitá. Prostredníctvom nej sa už od svojej existencie zapája do celoslovenských výskumných úloh, mnohé bibliografie patria k priekopníckym dielam na Slovensku. Aj v súčasnosti participuje na súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej bibliografii, ako aj v oblasti vzácnych historických fondov. Venuje sa však aj regionálnym výskumom celého východného Slovenska.

 

Obálka zborníka Menej známe osobnosti, spolky a udalosti na východnom Slovensku 1848 - 1948

Menej známe osobnosti, spolky a udalosti na východnom Slovensku 1848 – 1948

V dňoch 30. – 31. mája 2023 Štátna vedecká knižnica v Košiciach usporiadala vedeckú konferenciu s názvom Menej známe osobnosti, spolky a udalosti na východnom Slovensku 1848 – 1948. Okruhy tém príspevkov boli zvolené tak, aby zachytávali najviac preferované smery výskumu čo najväčšieho okruhu bádateľov. Prvým mapovaným okruhom tém sú osobnosti regionálneho i nadregionálneho významu, ktoré ovplyvnili svojou odbornou, politickou, spoločenskou činnosťou dianie na východnom Slovensku. Druhým sú spolky, ktoré najmä v tomto období predstavovali dôležitú súčasť spoločenského života v rôznych oblastiach. Tretím sú udalosti, ktoré sa odohrali alebo v značnej miere ovplyvnili dianie a vývoj udalostí na východnom Slovensku. Zborník prináša 16 príspevkov rozdelených na štúdie, články a materiály. Tematický záber konferencie bol široký, preto aj obsah, forma i rozsah príspevkov sú rôznorodé.

Menej známe osobnosti, spolky a udalosti na východnom Slovensku 1848 – 1948: zborník z konferencie. Martina Feniková Čarnogurská, Viktor Szabó (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2023. 272 s. ISBN 978-80-85328-75-2.

Cena: 15 €

 

Obálka zborníka Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová

Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová

Štátna vedecká knižnica v Košiciach si usporiadaním vedeckej konferencie s názvom Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová dňa 17. mája 2022 pripomenula tieto dve významné osobnosti (nielen) Košíc. Z konferencie predkladáme verejnosti zborník a ich personálne bibliografie. JUDr. Michal Potemra, CSc. bol autorom mnohých významných a dosiaľ neprekonaných odborných publikácií a štúdií, ktoré sú odrazovým mostíkom pre výskum predovšetkým Košíc aj v dnešnej digitálnej dobe. Patril medzi aktívnych členov miestnej organizácie Matice slovenskej v Košiciach a Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach. Ing. Mária Potemrová, promovaná historička a muzikologička, členka Slovenskej historickej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov stála pri zrode Štátneho konzervatória v Košiciach, na ktorom dlhé roky aj pôsobila. Bola autorkou mnohých štúdií, dvojzväzkovej monografie Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918, iniciátorkou vzniku nadácie známej pod súčasným názvom Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach. Formovala novú generáciu muzikológov, hudobných kritikov a pedagógov, ktorí sú známi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová: zborník z konferencie a personálne bibliografie. Angela Kurucová, Martina Feniková Čarnogurská, Eva Mičietová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2022. 282 s. ISBN 978-80-85328-74-5.

Cena: 15 €

 

Obálka publikácie Dejatelia východného Slovenska II.

Dejatelia východného Slovenska II.

Knižnica sa v rámci svojich odborných činností dlhodobo venuje aj biografickému výskumu východného Slovenska. Druhá časť publikácie predstavuje biografické heslá osobností spätých s východnym Slovenskom, či už sa tu narodili, zomreli, alebo v tomto regióne pôsobili, včítane zahraničných Slovákov, prípadne ich potomkov. Dielo je časovo neobmedzené a interdisciplinárne – zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, napríklad z vedy, techniky, kultúry, umenia, či športu. Obsahuje 939 personálnych hesiel, ktoré sú pre lepšiu ilustráciu doplnené vyše 500 portrétnymi fotografiami osobností. Súčasťou publikácie je aj obsiahly geografický register.

Dejatelia východného Slovenska: biobibliografia. II. diel L – Ž / Ľubica Poklembová, Eva Mičietová, Viktor Szabó (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2021. 641 s. ISBN 978-80-85328-73-8.

Cena: 25 € (pri kúpe oboch dielov, Dejatelia východného Slovenska I. a II., je cena 36 €)

 

Obálka publikácie Bibliografia periodík vydaných do roku 1918 v historickom fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach

Bibliografia periodík vydaných do roku 1918 v historickom fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach

Bibliografia sprístupňuje periodiká vydané mimo územia súčasného Slovenska, ktoré sa nachádzajú v historickom fonde knižnice. Obsahuje 1289 titulov zachovaných pravých i nepravých periodík do roku 1918 z rôznych odborov a krajín, v prevažnej miere v maďarskom a nemeckom jazyku. Katalóg prináša informácie o ďalšej časti rozsiahleho a rôznorodého historického knižničného fondu bývalej Právnickej akadémie v Košiciach.

Bibliografia periodík vydaných do roku 1918 v historickom fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach. Csájiová, Alžbeta et al. (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2019. 568 s. ISBN 978-80-85328-72-1.

Pôvodná cena: 11 €, zľavnená cena 8,80€

 

Obálka publikácie Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923

Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923

Vydaniu kolektívnej monografie Obce za prevratu s podtitulom Mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923 predchádzala rovnomenná vedecká konferencia, ktorá prebiehala v troch sekciách (Košice 14.11. 2018; Spišská Nová Ves 15. 11. 2018 a Stropkov 16. 11. 2018) a ktorej organizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied – Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Centrum pre religionistiku a historické štúdiá v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a Krajské múzeum v Prešove.

Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923. Ficeri, Ondrej (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2019. 172 s. ISBN 978-80-85328-71-4.

Pôvodná cena: 7 €, zľavnená cena 5,60€

 

Obálka publikácie Slovensko a prvá svetová vojna I.

Slovensko a prvá svetová vojna I.

Zborník z medzinárodnej konferencie s rovnomenným názvom zorganizovanej v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy prezentuje širokú škálu poznatkov zameraných na obdobie rokov 1914 – 1918. Publikácia je rozdelená do piatich samostatných kapitol, ktoré obsahujú 21 odborných príspevkov od autorov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny.

Slovensko a prvá svetová vojna I.: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Drobňák, Martin et Radoslav Turik, Viktor Szabó (zost.). Humenné: Klub vojenskej histórie Beskydy; Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 288 s. ISBN 978-80-570-0576-6.

Pôvodná cena 18,60 €, zľavnená cena 15 €

 

Obálka publikácie Prezident, spisovateľ, cestovateľ – Rudolf Schuster

Prezident, spisovateľ, cestovateľ – Rudolf Schuster

Bibliografiu tvorí výber článkov, štúdií a monografií o Rudolfovi Schusterovi v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom, poľskom a ukrajinskom jazyku publikované za uvedené obdobie. Zachytáva predovšetkým slovenskú a českú tlačovú produkciu, ktorá sa nachádza v knižničnom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, menej vo fondoch iných knižníc. Záznamy sú spracované z vlastnej databázy knižnice, doplnené aj o pramene z databázy kis3g.sk, zo súborného katalógu Českej republiky, z databázy svetovej digitálnej knižnice a zo súborného katalógu InfoGate. Touto publikáciou vzdávame hold Rudolfovi Schusterovi k jeho 85. životnému jubileu.

Prezident, spisovateľ, cestovateľ Rudolf Schuster: bibliografia za roky 2004-2018. Džavoronok, Zuzana et Valéria Farah, Eva Mičietová, Viktória Vargová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 160 s. ISBN 978-80-85328-70-7.

Pôvodná cena 7,50 €, zľavnená cena 6 €

 

Obálka publikácie Rómske umenie

Rómske umenie

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vydala novú publikáciu „Rómske umenie“, ktorá je už štvrtým výstupom z našej databázy ROMANO. Dielo vzniklo na základe dlhoročného priebežného bibliografického spracovávania – excerpcie primárnych dokumentov. Bibliografiu tvorí výber článkov, štúdií a monografií o rómskom umení v slovenskom, českom, rómskom a maďarskom jazyku. V knihe je použité tematické členenie podľa jednotlivých oblastí umenia. Má štyri kapitoly – hudba, divadlo-film, výtvarné umenie a umenie v remeslách.

Rómske umenie: výberová bibliografia. Farah, Valéria (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 182 s. ISBN 978-80-85328-69-1.

Pôvodná cena 8 €, zľavnená cena 6,40 €

 

Obálka publikácie Vývoj kultúry východného Slovenska

Vývoj kultúry východného Slovenska

Štátna vedecká knižnica v Košiciach si v roku 2017 pripomenula 70. výročie svojho založenia. Jedným z podujatí na pôde jubilujúcej knižnice bola vedecká konferencia s názvom Vývoj kultúry východného Slovenska konaná v dňoch 28. – 29. marca 2017. Rovnako ako oblasť kultúry je rôznorodá a bohatá, tak i prezentované štúdie v rovnomennom zborníku prinášajú pohľady na duchovné a materiálne hodnoty vytvorené našimi predkami v minulosti. Hodnoty, ktoré pretrvali a čas potvrdil ich význam.

Vývoj kultúry východného Slovenska: zborník z konferencie. Kurucová, Angela et Martina Feniková Čarnogurská (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. 350 s. ISBN 978-80-85328-68-4.

Pôvodná cena 9,50 €, zľavnená cena 7,60 €

 

Obálka publikácie Dejatelia východného Slovenska

Dejatelia východného Slovenska

Knižnica sa v rámci svojich odborných činností dlhodobo venuje aj biografickému výskumu východného Slovenska. Prvá časť publikácie predstavuje biografické heslá osobností spätých s východnym Slovenskom. Dielo je časovo neobmedzené a interdisciplinárne – zo všetkých oblastí ľudskej činnosti.

Dejatelia východného Slovenska: biobibliografia. I. diel A-K / Ľubica Poklembová et al. (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2016. 734 s. ISBN 978-80-85328-67-7.

Pôvodná cena 30 €, zľavnená cena 15 € (pri kúpe oboch dielov, Dejatelia východného Slovenska I. a II., je cena 36 €)

 

Obálka publikácie Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači

Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači

Reprezentatívna publikácia prináša syntetizujúce poznatky o živote a činnosti obyvateľov Zemplínskej župy v období 1901 – 1918 čerpané priamo z dobovej periodickej tlače.

Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači (inorečové noviny a časopisy z rokov 1901 – 1918): biobibliografa. Katarína Barriová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2013. 767 s. ISBN 978-80-85328-65-3.

Pôvodná cena 20 €, zľavnená cena 2 €

 

Obálka publikácie Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc

V roku 2013 sa pôda Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach stala miestom konania vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre odbornú, ale aj širšiu verejnosť. Jedným z nosných podujatí knižnice bola multidisciplinárna konferencia s názvom Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc. Konferenčný zborník prináša množstvo nových pramenných materiálov, faktov, pohľadov a okolností, ktoré opäť trocha poodkryli i upresnili viac alebo menej známe miesta v dejinách knižnej kultúry nášho mnohonárodnostného mesta.

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc: zborník z konferencie. Feniková Čarnogurská, Martina et Angela Kurucová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica, 2013. 281 s. ISBN 978-80-85328-66-0.

Pôvodná cena: 9,50 €, zľavnená cena 0,95 €

 

Obálka publikácie Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945

Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945

Neoddeliteľnou súčasťou histórie je oblasť knižnej kultúry, ktorá má vplyv na kultivovanie a vzdelávanie človeka. V edičnom titule sme spracovali, zaznamenali a sprístupnili relevantné a presné informácie týkajúce sa dejín knižnej kultúry Košíc. Vznikla tak pomôcka pre bádateľov slúžiaca na získanie prehľadu a lepšiu orientáciu v množstve literatúry v tejto oblasti. Bibliografia obsahuje 1198 záznamov v jedenástich kapitolách: bibliografie, cenzúra, ilustrácie, knihári a kníhviazači, kníhkupci, knižnice, rukopisy, tlačiari a tlačiarne, všeobecné, vydavatelia a nakladatelia a výroba papiera. Bibliografickú časť kvôli lepšej orientácii dopĺňajú tri registre: autorov, periodík a menný a predmetový register.

Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945: bibliografia. Csájiová, Alžbeta et Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová, Viktor Szabó, Andrej Szeghy (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2012. 319 s. ISBN 978-80-85328-64-6.

Pôvodná cena: 6 €, zľavnená cena: 0,60 €

 

Obálka publikácie Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Katalóg predstavuje XI.A zväzok celoslovenskej edície s názvom Tlače 16. storočia zachované na území Slovenska. Obsahuje bibliografické záznamy dokumentov vydaných v uvedenom storočí, ktoré sa zachovali vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Andrej Szeghy (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2010. XLV, 358 s. ISBN 978-80-85328-63-9.

Pôvodná cena: 15€ /13 €, zľavnená cena: 1,50€ /1,30 €

 

Obálka Publikácie Rómovia - Roma - Romanies kultúra a vzdelávanie: zborník príspevkov

Rómovia - Roma - Romanies kultúra a vzdelávanie: zborník príspevkov

Konferenčný zborník prezentuje štúdie z rovnomennej konferencie. Ústrednou témou bola kultúra a vzdelávanie rómskeho etnika, jeho podiel či participácia na tvorbe kultúrneho dedičstva a štátneho edukačného systému.

Rómovia - Roma - Romanies kultúra a vzdelávanie: zborník príspevkov. Ľubica Poklembová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2009. 108 s. ISBN 978-80-85328-61-5.

Pôvodná cena: 4,50 €, zľavnená cena: 0,45 €

 

Obálka publikácie Bratislavské tlače do roku 1900 I. zväzok

Bratislavské tlače do roku 1900. I. zväzok

Katalóg obsahuje 586 bibliografických záznamov, ktoré zachytávajú produkciu bratislavských tlačiarní od začiatku 17. storočia do roku 1900 z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Jeho súčasťou je úvodná štúdia, ktorá približuje dejiny bratislavského kníhtlačiarstva a registre.

Bratislavské tlače do roku 1900. I. zväzok: katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Alžbeta Csájiová. Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2004. 359 s. ISBN 80-85328-57-7.

Pôvodná cena: 3,31 €, zľavnená cena: 0,40 € (pri kúpe oboch zväzkov, Bratislavské tlače I. a II., je cena 0,70 €)

 

Obálka publikácie Bratislavské tlače do roku 1900 II. zväzok

Bratislavské tlače do roku 1900. II. zväzok - ilustrácie

Pri spracovávaní starých tlačí sme si uvedomili množstvo výtvarného materiálu, ktorý v pamäti ľudskej po ich prečítaní a prezretí upadne do zabudnutia. Rozhodli sme sa, pre jeho informačnú hodnotu, vytiahnuť ho na povrch a pripomenúť. Prvou lastovičkou v tejto oblasti je práve katalóg 755 ilustrácií z bratislavských tlačí do roku 1900, nachádzajúcich sa vo fondoch našej knižnice. Tak sa k nám zo starých tlačí znova dostávajú zabudnuté zábery, erby, pečate, kresby, rytiny krajín, miest...– aj s ich výtvarnými tvorcami. Nie je úlohou tohto materiálu jeho analytické zhodnotenie, to prenechávame odborníkom z rôznych vedných oblastí (historikom umenia, topografom, regionálnym historikom a ...). Snahou je poskytnúť im množstvo študijného materiálu, ktorý bol doteraz ukrytý vo vnútri starých tlačí a ktorý môže priniesť zaujímavé poznatky.

Bratislavské tlače do roku 1900. II. zväzok - ilustrácie : katalóg ilustrácií z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Zuzana Vávrová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2004. 405 s. ISBN 80-85328-58-5.

Pôvodná cena: 3,31 €, zľavnená cena: 0,40 € (pri kúpe oboch zväzkov, Bratislavské tlače I. a II., je cena 0,70 €)

 

Obálka publikácie Trnavské tlače do roku 1900

Trnavské tlače do roku 1900

Katalóg sprístupňuje ďalšiu skupinu slovacikálnych starých tlačí nachádzajúcich sa vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Nájdeme v ňom tlače vydané v Trnave do roku 1900 Po krátkom exkurze do dejín trnavskej kníhtlače nasleduje bibliograficko-popisná časť 483 historických dokumentov. Na lepšiu orientáciu v súpise slúži 6 registrov

Trnavské tlače do roku 1900: katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Angela Stahovcová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2003. 303 s. ISBN 80-85328-55-0.

Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena: 0,30 €

 

Obálka publikácie Kovy na východnom Slovensku

Kovy na východnom Slovensku

Výberová bibliografia prináša 655 anotovaných záznamov o monografiách a článkoch s tematikou spracovania kovov a výroby finálnych kovových výrobkov v histórii nášho regiónu. Široký časový rámec obsiahol vývoj kovovýroby od mladšej doby kamennej až po za čiatok 20. storočia. Prvá z troch kapitol sa člení chronologicky od praveku po začiatky stredoveku, druhá odzrkadľuje rozmach špecializovaných kovovýrobných remesiel. Tretia kapitola zachytáva obdobie továrenskej výroby v zlievarenstve a strojárstve. Praktickou súčasťou sú registre: autorský, personálny, predmetový a geografický.

Kovy na východnom Slovensku: výberová bibliografia. Nikolina Urbančíková (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2003. 238 s. ISBN 80-85328-52-6.

Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena: 0,30 €

 

Obálka publikácie Edukácia rómskej mládeže

Edukácia rómskej mládeže

Výberová bibliografia prináša aktuálne úlohy našej spoločnosti v oblasti výchovy a vzdelávania rómskej mládeže. Je rozdelená do siedmich kapitol, spolu 765 bibliografických záznamov. Je doplnená o resumé, registre a zoznam spracovaných periodík a zborníkov.

Edukácia rómskej mládeže: výberová bibliografia. Valéria Farah (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2003. 201 s. ISBN 80-85328-54-2.

Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena: 0,30 €

 

Obálka publikácie Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku

Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku do roku 1900

Katalóg starých tlačí z fondov ŠVKK prináša 455 bibliografických záznamov historických dokumentov, ktoré pochádzajú z tlačiarní v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Dolnom Kubíne, Kežmarku, Komárne, Levoči, Lučenci, Martine, Nitre, Prešove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Ružomberku, Senici, Skalici, Spišskej Novej Vsi, Spišskom Podhradí, Trenčíne a Žiline. Súčasťou súpisu sú registre.

Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku do roku 1900: katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2002. 292 s. ISBN 80-85328-51-8.

Pôvodná cena: 2,65 €, zľavnená cena: 0,30 €

 

Obálka publikácie Košické tlače do roku 1900

Košické tlače do roku 1900

Bibliografia starých tlačí, ktoré boli vydané v Košiciach do roku 1900 a nachádzajú sa v knižničnom fonde ŠVKK. Obsahuje 1020 bibliografických záznamov a príslušné registre.

Košické tlače do roku 1900: katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Vávrová, Zuzana et Alžbeta Csájiová (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1997. 467 s. ISBN 80-85328-32-1.

Pôvodná cena: 3,31 €, zľavnená cena: 0,40 €