Preskočiť na obsah

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok ŠVK je základnou normou Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktorá upravuje jej právne postavenie, vnútorné organizačné členenie, zásady riadenia, pôsobnosť a úlohy jednotlivých organizačných útvarov a ich vzájomné vzťahy a väzby.

Organizačná schéma:

Riaditeľ

 • Samostatný referát pre bezpečnostnú politiku a VO

Kancelária riaditeľa

 • Sekretariát riaditeľa
 • Referát personálnej a právnej agendy
 • Referát pre styk s médiami a verejnosťou
 • Projektový manažment

Oddelenie informačných technológií, systémovej integrácie a digitalizácie

 • Systémový knihovník
 • Technická správa IT
 • Digitalizačné pracovisko

Odd. historických fondov a bibliografie

 • Referát historických fondov a retrospektívnej bibliografie
 • Reštaurátorská a konzervátorská dielňa

Oddelenie pre správu a ochranu fondov

 • Referát knižničných depozitárov
 • Referát revízie fondov
 • Knihárska dieľňa

Odd. informačnej podpory vzdelávania

 • Referát rešerší a vzdelávania
 • Referát noriem a patentov
 • Americké centrum Košice

Oddelenie knižničných služieb

 • Referát výpožičných a konzultačných služieb
 • Referát študovní
 • Nemecká knižnica Goetheho inštitútu

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

 • Akvizícia a katalogizácia kníh a špeciálnych dokumentov
 • Akvizícia a katalogizácia periodík

Hospodárska správa

 • Referát správy majetku a investícií
 • Referát nákupu a prevádzky

Ekonomické oddelenie

 • Rozpočet, financovanie a kontroling
 • Učtovníctvo a konsolidácia
 • Mzdová učtáreň