Preskočiť na obsah

Knižničný poriadok

Knižničný poriadok je dokumentom, ktorý knižnica pripravuje a vydáva v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a gelériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z..

Knižničný poriadok ŠVK upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov a návštevníkov. Obsahuje rozsah poskytovaných knižnično-informačných služieb, spôsob a podmienky ich poskytovania a úhradu za ich poskytovanie. Jeho súčasťou sú napr. pravidlá registrácie používateľov, prevádzkový poriadok študovní a výpožičný poriadok.

Konsolidované znenie Knižničného poriadku v znení Dodatku č. 4 (PDF, 1,11 MB)
Knižničný a výpožičný poriadok platný od 1.9.2021 (Konsolidované znenie v znení Dodatku č. 3) (PDF, 915,79 kB)
Knižničný poriadok (platný od 4.1.2016 - 31.8.2021) (PDF, 947,64 kB)