Preskočiť na obsah

Historické kalendárium 1946 - 2021

1946

 • 1.august - vznik Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (VŠPLI) a prísun 1 700 zväzkov z bývalej Ústrednej technickej knižnice v Bratislave
 • začiatok činnosti knižnice a poskytovania služieb na Motlitebnej ul. v Košiciach (terajšia Grešákova ul.)

1947

 • 20. február - oficiálny začiatok činnosti knižnice VŠPLI
 • 25. marec - právo na výberový povinný výtlačok na základe zákona č. 20/1947 Sb. o povinných výtlačkoch

1948

 • knižnica získala tri nové priestory na Zbrojníckej ul.

1949

 • 1. október - vznik Poľnohospodárskeho a lesníckeho dokumentačného strediska (PLDS) a začiatok vydávania bibliografického časopisu Prehľad poľnohospodárskej a lesníckej literatúry

1951

 • január - do pracovného pomeru v knižnici nastúpil JUDr. Michal Potemra, CSc. (25.4.1922 – 27.6.2002), významný bibliograf a historik, podpredseda Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov, člen komisie Slovenskej knižničnej rady a prvý výkonný redaktor ročenky Bibliografický zborník. Bol spolutvorcom teoretických základov a metodológie slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. Výsledkom jeho 33 ročného pôsobenia v knižnici sú okrem odborných štúdií z oblasti bibliografie, histórie a žurnalistiky aj súpisy novín a časopisov na Slovensku, tematické bibliografie zostavené v sérii Rozpis článkov zo slovenských periodík 1901 – 1918 a Rozpis článkov z inorečových novín a časopisov na Slovensku z rokov (1848) – 1901 – 1918. Sériu Rozpis článkov zo slovenských novín a časopisov 1938 – 1945 obohatil troma bibliografiami (Kultúrny život v Košiciach v rokoch 1938 – 1945. Košice, 1985; Politický a hospodársky život v Košiciach 1938 – 1945. Košice, 1986; Kultúry život Slovákov na južnom Slovensku 1938 – 1945. Košice, 1993)
 • 12. júl - zriadenie Ústrednej pôdohospodárskej knižnice v Košiciach (ÚPK), august – zlúčenie PLDS a ÚPK
 • 2. november - zriadenie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach výnosom Povereníctva školstva, vied a umení č. 128.793/1951-IV/2
 • ŠVKK získala do vlastníctva prvú budovu na Zvonárskej 21

1952

 • právo na úplný povinný výtlačok na literatúru zo všetkých vedných odborov v celoštátnom rozsahu
 • 10. júl – Rozhodnutie Povereníctva školstva, vied a umení č. 23.529/1952-IV/3 o prevzatí fondu historickej knižnice bývalej Právnickej akadémie v Košiciach

1953

 • 31. august - zmena názvu na Štátna študijná knižnica v Košiciach
 • zlúčenie fondov s knižnicou Krajského výboru ZČSSP v počte 11 000 zväzkov
 • 15. december - otvorenie požičovne, študovne a verejnej čitárne na prízemí budovy na Hlavnej ul. 10 (predtým Leninova ul.)
 • začala sa používať systematická klasifikácia MDT

1954

 • 1. apríl - zmena názvu na Štátna vedecká knižnica v Košiciach
 • získanie budovy Zvonárska 21, ktorá bola v rokoch 1955 – 1961 hlavným sídlom knižnice
 • prevzatie časti historického fondu Knižnice Právnickej akadémie v Košiciach (preberanie postupovalo po etapách až do roku 1965)
 • zriadené stredisko medziknižničnej výpožičnej služby v rámci Slovenska
 • začiatok spolupráce na slovenskej národnej retrospektívnej bibliografii
 • podľa štatútu Ministerstva školstva v Prahe sa bibliografická činnosť ŠVKK špecializuje na oblasť baníctva, hutníctva a strojárstva

1955

 • október - do pracovného pomeru v knižnici nastúpila PhDr. Mária Mihóková, rod. Gabriniová (24. 6. 1926 – 29. 7. 2016), bibliografka, autorka teoretických a odborných štúdií z oblasti bibliografie a regionálnej histórie. Jej viac ako 40-ročné pôsobenie v knižnici znamená obsahový, odborný i kritický prínos k realizácii priekopníckych koncepcií v slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie formulovaných Dr. M. Potemrom do praxe. Vedúca prác pri spracovaní tematických bibliografií v sérii Rozpis článkov z inorečových novín a časopisov na Slovensku z rokov (1848) – 1900 – 1918, zostavovateľka mnohých tematických bibliografií a bibliografických prehľadov. Jej posledným opusom bol Slovník košických osobností. 1848 – 1918. Košice, 1995 a základný heslár k pripravovanému Lexikónu Košičanov 1848 – 1938, ktorého 1. diel A – I vyšiel tlačou v r. 2014.

1956

 • ustanovenie ŠVKK ako rozpočtovej organizácie Povereníctva školstva s pobočkou v Prešove (až do roku 1967)
 • 19.-20. január - organizácia 1. celoslovenskej bibliografickej konferencie v Košiciach
 • zavedenie cirkulačnej výpožičnej služby zahraničných časopisov

1957

 • rozšírenie priestorov knižnice na Hlavnej 10 o študovňu na 1. NP
 • presťahovanie časti knižničného fondu do kaštieľa v Jasove (do roku 1974) a na Tr. Sovietskej armády 63 (do roku 1962)

1959

 • máj – zavedenie ďalekopisu pre zrýchlenie medziknižničnej výpožičnej služby (ako tretia knižnica v Československu)
 • rozhodnutím bibliografickej sekcie Slovenskej knižničnej rady bola ŠVKK poverená vykonávaním funkcie koordinačného pracoviska pre odbory strojárstvo, hutníctvo, baníctvo a regionálnu bibliografiu
 • získanie skladu pre knižničný fond na Orlej ul. 11 (do roku 1974)

1960

 • 6. apríl – podľa nového štatútu sa ŠVKK stáva centrom vedeckých, technických a ekonomických informácií (VTEI) pre východné Slovensko
 • 1. júl - prechod pod riadenie Krajského národného výboru v Košiciach
 • august – pričlenenie Štátnej vedeckej knižnice Prešov k ŠVKK
 • začiatok budovania zbierok špeciálnych technických dokumentov, patentov, noriem, firemnej literatúry a hudobnín
 • získanie priestoru pre sklad knižničného fondu v suteréne obytného domu v Šaci (do roku 1996)

1964

 • začiatok manuálnej registrácie čitateľov
 • získanie depozitáru pre knižničný fond v Židovskej synagóge na Zvonárskej ul. s kapacitou 400 tisíc dokumentov

1965

 • presťahovanie časti knižničného fondu do Biskupského úradu na ul. Ivana Krasku (do roku 1990)

1967

 • 20. júl - odčlenenie ŠVK Prešov od ŠVKK
 • zriadenie veľkej študovne kníh s príručnou knižnicou na Hlavnej 10

1968

 • úprava suterénu na Hlavnej 10 na knižničné sklady

1969

 • 1. január - začiatok vydávania prvých čitateľských preukazov
 • 1. júl - prechod pod riadenie Ministerstva kultúry SSR

1971

 • otvorenie študovne zahraničných periodík

1974

 • ŠVKK získala pre účely skladu knižničného fondu budovu na Zvonárskej 19

1979

 • 5. apríl – zriadenie oddelenia mechanizácie a automatizácie, ktoré ako prvé v knižniciach ČSSR začalo zavádzať moderné technológie do praxe

1980

 • sprevádzkovanie mikrofišovej linky v budove na Zvonárskej 19

1981

 • 4. január – spustenie strojovej evidencie používateľov v prvej knižnici v Československu
 • z dôvodu nedostatočných priestorov vzniká investičný zámer výstavby novej budovy knižnice (nerealizovaný)

1982

 • 15. január - prvá strojová evidencia výpožičiek v Československu na počítači RPP 16 S v databázovom prostredí Dataflex

1984

 • ŠVKK získala budovu bývalého mlynu v Krásnej nad Hornádom pre účely skladu knižničného fondu (do roku 2019)

1985

 • udelenie Ceny mesta Košice

1986

 • ŠVKK je zaradená do rezortných výskumov Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a Tlače 16. storočia na území Slovenska
 • začiatok práce na slovenskej národnej retrospektívnej bibliografii

1989

 • ŠVKK získala budovu Pri Miklušovej väznici č. 1
 • november - balkón knižnice sa stáva centrom protagonistov Nežnej revolúcie

1990

 • vrátenie priestorov skladu Biskupskému úradu
 • výpoveď z nájmu z priestorov Židovskej synagógy
 • presťahovanie časti knižničného fondu do suterénu obytného domu na Pasteurovom námestí (do roku 2019)

1991

 • ŠVKK získala budovu na Pribinovej 1, začiatok jej rekonštrukcie
 • začiatok rekonštrukcie objektu Pri Miklušovej väznici č. 1 pre účely štúdia a expozície historických fondov
 • vznik oddelenia bibliografie a historických fondov zapojenie sa do rezortnej výskumnej úlohy Generálny katalóg územne slovacikálnych tlačí 18. a 19. storočia
 • nahradenie počítača RPP 16 S personálnymi počítačmi

1993

 • 21. január - debarierizácia budovy na Hlavnej 10
 • 22. jún - otvorenie Nemeckej študovne Goetheho inštitútu
 • právo na povinný výtlačok slovenskej produkcie periodických a neperiodických publikácií na základe zákona č. 93/1993 Zb.

1994

 • 8. február – vstup do Konzorcia akademických knižníc východoslovenského regiónu (KOLIN), ktoré okrem ŠVKK tvorili Univerzitné knižnice UPJŠ a Technickej univerzity v Košiciach
 • do knižničnej praxe boli zavedené počítače a nové médiá „diskety“

1995

 • január - otvorenie informačného strediska, začiatok rešeršných služieb
 • 5. máj - otvorenie Študijnej knižnice starých tlačí v budove Pri Miklušovej väznici č. 1 a presťahovanie historického fondu do tohto objektu
 • október – priznaný grant Mellonovej nadácie na nákup integrovaného knižničného systému a technológií pre konzorcium KOLIN
 • 1. október - vrátenie Židovskej synagógy, sťahovanie knižničného fondu na Pribinovu 1
 • spustená prvá webová stránka knižnice

1996

 • uzavretie zmluvy o integrovanom knižničnom systéme s firmou Ex Libris Izrael, začiatok implementácie systému ALEPH
 • júl – zriadenie konzervátorskej a reštaurátorskej dielne
 • august - spustený prvý elektronický on-line katalóg ŠVKK, ktorý umožnil vyhľadávanie literatúry podľa autora, názvu, medzinárodného desatinného triedenia, ISBN a signatúry
 • zrušenie skladu v Šaci, presťahovanie historického fondu na Zvonársku 19

1997

 • 1. júl - prechod pod riadenie Krajského úradu v Košiciach pod názvom Krajská štátna knižnica s metodickou funkciou pre knižnice Košického kraja

1998

 • 31. máj – 4. jún - organizovanie medzinárodného seminára CASLIN 1998 s názvom „Knižnice bez hraníc“ na Štrbskom Plese (konzorcium KOLIN)

2000

 • 1. máj – návrat k názvu Štátna vedecká knižnica v Košiciach a zmena v metodickej činnosti

2001

 • zriadenie informačného miesta kancelárie Rady Európy

2002

 • 1. apríl – prechod do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, rozhodnutie o vydaní zriaďovacej listiny
 • máj – zaradenie študovne špeciálnych dokumentov do medzinárodnej siete patentových informačných stredísk PATLIB

2003

 • 1. júl - vznik Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR

2004

 • 25. marec - zriadenie InfoUSA v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR
 • zaradenie budovy ŠVKK na Hlavnej 10 do Rozvojového plánu priorít na roky 2005 – 2007 na základe uznesenia vlády SR č. 769/2004 zo dňa 18. augusta 2004
 • 5.-9. september - organizovanie medzinárodného seminára CASLIN 2004 s názvom „Správa pamäte: sivé zóny“ na Čingove – Slovenský raj (konzorcium KOLIN)

2005

 • špeciálna cena v súťaži TOP Weblib 2004 o najlepšiu webovú prezentáciu knižnice

2006

 • 27. september - slávnostná akadémia k 60. výročiu vzniku ŠVKK
 • 13. október - zriadenie Britského centra Britskou radou v Bratislave

2008

 • otvorenie Strediska VTI, Kultúrno-vzdelávacieho centra a Školiaceho centra zo štrukturálnych fondov EÚ v budove na Pribinovej 1
 • začiatok činnosti digitalizačného pracoviska

2009

 • získanie Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum (MŠVVaŠ)

2013

 • ukončenie rekonštrukcie západného krídla budovy a realizácia projektu multifunkčného Kultúrne–vzdelávacieho centra na Pribinovej 1 zo štrukturálnych fondov EÚ (Projekt EHMK KOŠICE2013 – Rekonštrukcia budovy ŠVK v Košiciach)
 • začiatok požičiavania čítačiek elektronických kníh v InfoUSA

2014

 • zmena názvu Britského centra na Britské a jazykové centrum
 • zriadenie Centra regionálnych štúdií - Bibliotheca Cassoviensis v budove na Pribinovej
 • vydanie publikácií Lexikón Košičanov, I. diel

2015

 • rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny

2016

 • vydanie publikácie Dejatelia východného Slovenska, I. diel, A-K

2017

 • zrušenie Britského centra a zlúčenie jeho fondov s InfoUSA
 • Špeciálne uznanie na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2017 za projekt Digitálna fonotéka pre nevidiacich
 • vedecká konferencia pri príležitosti 70 rokov ŠVKK
 • odhalenie pamätnej tabule na budove na Zvonárskej 19 na počesť významných bibliografov a dlhoročných zamestnancov ŠVKK JUDr. Michala Potemru a PhDr. Márie Mihókovej

2019

 • 1. september - rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny
 • presťahovanie fondu Bibliotheca Cassoviensis do objektu Pri Miklušovej väznici č. 1, zmena názvu na Študovňu historických fondov a regionálnej literatúry
 • zmena názvu Strediska VTI na Študovňu noriem a patentov
 • revitalizácia priestorov a modernizácia mobiliáru v InfoUSA
 • 18.6. - predaj objektu v Krásnej nad Hornádom
 • 30.6. - zrušenie prenájmu skladu na Pasteurovom námestí
 • júl – pozastavenie súbežnej analytickej bibliografie a spolupráce na Súbornom katalógu SR - články
 • september – prechod na nové katalogizačné pravidlá RDA
 • získanie grantu na mobilitný projekt Erasmus+ s názvom „Vzdelávanie používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej knižnici v Prahe (EDULIB)“

2020

 • február – zmena názvu a znovuotvorenie Amerického centra Košice
 • február – obmedzenie prístupu do suterénneho skladu na Zvonárskej 19 z dôvodu vážnej statickej poruchy (znovu sprístupnenie v júni 2021)
 • 8. marec – zatvorenie pracovísk ŠVKK a zákaz hromadných podujatí z dôvodu prvej vlny pandémie COVID-19
 • júl - zmena zákona č. 198/2020 Z. z., na základe ktorého vedecké knižnice majú nárok na povinný výtlačok neperiodických a periodických dokumentov len s vedeckým a odborným obsahom
 • zriadenie čitárne denníkov na prízemí Hlavná 10
 • zrušenie školiaceho centra a výstavnej miestnosti na Pribinovej 1
 • začiatok výmeny a rekonštrukcie okien v budove na Hlavnej 10
 • architektonicko-historický výskum Forgáčovho paláca (Hlavná 10)
 • získanie grantu na zriadenie expozície s názvom „Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyská Biblia“ v rámci programu Interreg SK-HU
 • zavedenie platieb v službách pomocou platobných kariet a cez online platobnú bránu

2021

 • začiatok 1. etapy využívania technológie RFID inštaláciou pracovných staníc a vlepovaním etikiet do dokumentov v študovniach
 • vrátenie priestorov v západnej časti budovy na Pribinovej 1 vlastníkovi
 • júl - presťahovanie knihárskej dielne do budovy na Pribinovej 1
 • 19. august – otvorenie stálej expozície Vizsolyskej Biblie a tlačí 16. storočia v budove knižnice na ul. Pri Miklušovej väznici 1