Preskočiť na obsah

Prehľad základných pojmov duševného vlastníctva

1. Čo je Duševné vlastníctvo?

Duševné vlastníctvo odkazuje na tvorivé myšlienky, napríklad vynálezy, literárne či výtvarné diela, dizajny, symboly, názvy a obrazy používané v obchode a podnikaní. Duševné vlastníctvo je chránené príslušnými zákonmi a právnymi predpismi prostredníctvom autorského práva či obchodného tajomstva, patentov, ochranných známok atď. Cieľom uplatňovania duševného vlastníctva je nastavenie, udržiavanie a podpora takého prostredia, v ktorom môže prekvitať kreativita a inovácie v rovnováhe medzi širším verejným záujmom a záujmami tvorcov, ktorí prinášajú do spoločnosti intelektuálne bohatstvo.

Kde sa o duševnom vlastníctve dozviem viac?

Svetová organizácia duševného vlastníctva

2. Čo je Autorské právo?

Autorské právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (napr. literárne diela, umelecké diela) tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora.

Kde sa o autorskom práve dozviem viac?

Slovensko.sk

3. Čo je Obchodné tajomstvo?

Obchodné tajomstvo je jednou z foriem duševného vlastníctva. Je to právo na ochranu dôverných informácií, ktoré môžu byť v rámci obchodu a podnikania predané, licencované alebo inak speňažené. Takéto dôverné informácie môžu byť chránené, ak spĺňajú tieto podmienky:

  • nie sú známe širokej verejnosti, ani odborníkom z daného odvetvia,
  • tieto informácie majú komerčnú hodnotu
  • ich majiteľ podnikol kroky na zachovanie ich tajnosti – napríklad ich má bezpečne uložené a s osobami, ktoré k ním majú prístup, alebo ktoré sú s nimi oboznámené, majiteľ podpísal dohodu o ich nezverejňovaní.

Na aké informácie a know-how sa môže vzťahovať obchodné tajomstvo?

  • vynálezy vo fáze zrodu
  • výrobné procesy
  • zoznamy dodávateľov a klientov

Ochrana obchodného tajomstva neznamená, že majiteľ má výlučné práva na uvedené informácie. Ak niekto iný dospeje k takým istým informáciám, môže ich voľne používať. V prípade nečestného konania pri nezákonnom spôsobe nadobudnutia informácií chránených obchodným tajomstvom však majiteľ má právo požadovať náhradu škody a ďalšie opravné opatrenia vydané na základe súdneho príkazu.

Kde sa o obchodnom tajomstve dozviem viac?

WIPO

4. Čo je Patent?

Patent je zákonná ochrana vynálezu (podľa zákona 435/2001 Z.z. o patentoch v znení neskorších predpisov) zaručujúca jeho majiteľovi výhradné právo na priemyselné využitie tohto vynálezu počas určeného časového obdobia. Patent udeľuje UPV SR na vynález ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný. Patent podlieha právnej ochrane na dobu 20 rokov.

Kde sa o dizajnoch dozviem viac a kde ich môžem vyhľadávať?

Patentová knižnica a študovňa
Európsky patentový register
Európsky publikačný server
Espacenet
Patenty v Slovenskej Republike
Patenty v Českej Republike
Patenty v USA

5. Čo je Dizajn?

Dizajn je výtvarné riešenie priemyselného výrobku. Dizajnom sa (podľa zákona 444/2002 Z. z. o dizajne v znení neskorších predpisov) rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Nemusí ísť nutne o výtvarné alebo grafické dielo. Dizajn môže podliehať právnej ochrane a dá sa registrovať ako predmet duševného vlastníctva najdlhšie na dobu 25 rokov.

Kde sa o dizajnoch dozviem viac a kde ich môžem vyhľadávať?

Medzinárodné triedenie dizajnov
eSearch plus
Designview
DESIGNclass
Hague Express
vestník WIPO
Dizajny v Slovenskej Republike
Dizajny v Českej Republike
Dizajny v USA

6. Čo je Ochranná známka?

Ochrannou známkou sa (podľa zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov) rozumie také označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Toto označenie môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické, alebo iné charakteristické označenie majúce túto spôsobilosť.
Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou.
Ochranná známka podlieha právnej ochrane po jej zapísaní na UPV SR odo dňa podania prihlášky na jej zápis na 10 rokov, s možnosťou požiadať úrad o predĺženie jej právnej ochrany o ďalších 10 rokov.

Kde sa o ochranných známkach dozviem viac a kde ich môžem vyhľadávať?

Medzinárodné triedenie ochranných známok
eSearch plus
TMview
TMclass
Madrid Monitor
Global Brand Database
Ochranné známky v Českej Republike

7. Čo je Označenie pôvodu výrobkov a Zemepisné označenie výrobkov?

Ak má výrobok konkrétny zemepisný pôvod a reputáciu, teda jeho kvalita a ďalšie charakteristické vlastnosti možno výlučne alebo v podstatnej miere pripísať jeho zemepisnému pôvodu (s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi) a jeho výroba, príprava či spracovanie sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine, je možné ho ochrániť označením pôvodu alebo zemepisným označením. Takéto výrobky môžu zahŕňať poľnohospodárske produkty, potraviny, víno, liehoviny, aromatizované vínne výrobky, minerálne vody, remeselné výrobky a iné produkty s vymedzeným zemepisným pôvodom, tradíciou, povesťou či dobrým menom.

Kde sa o označení pôvodu výrobkov a zemepisnom označení výrobkov dozviem viac a kde ich môžem vyhľadávať?

UPV SR
Lisbon Express
eAmbrosia
GIview