Preskočiť na obsah

Štatút súťaže Februárová súťaž s vydavateľstvom Portál Slovakia

1. Organizátor

Organizátorom súťaže je Štátna vedecká knižnica v Košiciach so sídlom Hlavná 10, 042 30 Košice, (ďalej len „organizátor“). Kontaktná osoba súťaže: Lucia Kačmárová, +421918248076, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

2. Miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom formulára na cloudovej službe knižnice https://dkatalog.svkk.sk/nextcloud/index.php/apps/forms/s/YMAQozNjPRcDp5EgaR6382FM

3. Zámer súťaže

Cieľom súťaže je propagácia Štátnej vedeckej knižnice.

4. Priebeh súťaže
  1. Súťaž je organizátorom vyhlásená prostredníctvom oznamu na webovej stránke knižnice (https://www.svkk.sk/), príspevku na sociálnej sieti Facebook, propagačnými materiálmi umiestenými v priestore knižnice. Súťaž pozostáva z 8 otázok s tromi možnosťami odpovedí.
  2. Trvanie súťaže je jasne vymedzené. Súťaž je vyhlásená 1. februára 2023, súťažný formulár je možné vypĺňať od 1.2.2023 do polnoci 11.2.2023.
  3. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a správne zodpovie všetky súťažné otázky.
  4. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
  5. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 13.2.2023. Organizátor súťaže náhodne vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky.
  6. Organizátor zverejní meno výhercu na webovej stránke knižnice, sociálnej sieti Facebook a kontaktuje výhercu prostredníctvom emailu.
  7. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
5. Výhra

Cenu do súťaže, 2 knižné tituly, venovalo vydavateľstvo Portál Slovakia.

6. Odovzdanie výhry

Po dohode si môže výherca osobne vyzdvihnúť výhru v sídle organizátora, alebo mu bude výhra doručená prostredníctvom Slovenskej pošty.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na webovej stránke knižnice a na profile sociálnej sieti Facebooku Štátnej vedeckej knižnice meno výhercu.

8. Vylúčenie zo súťaže
  1. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
  2. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
9. Zmeny vyhradené

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach v súťažnom príspevku.

10. Súhlas s podmienkami súťaže

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.