Monday, 02.08.2021 Today: Gustáv Tomorrow: Jerguš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Zriaďovacia listina

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Bratislava 1. 1. 2019
Číslo: MK-5893/2018-110/17021

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva úplné znenie zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach č. MK 556/2002-1 z 1. apríla 2002

ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných

rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2811/2015-110/14274 z 15. októbra 2015

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 v znení zákona č. 160/2018 Z. z. vydáva túto

zriaďovaciu listinu:

Názov organizácie: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Sídlo organizácie: Hlavná 10, 042 30 Košice
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Identifikačné čísla organizácie: 164674
Dátum zriadenia organizácie: 20. februára 1947
Zriaďovateľ organizácie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Článok I

Základné poslanie a predmet činnosti

1. Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len „knižnica“) je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.

2. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičoch, uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby a napomáhať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.

3. Knižnica v rámci predmetu činnosti najmä

a) buduje a trvalo uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky ako právnická osoba určená podľa osobitného predpisu vid. § 3 až 5 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov,

b) dopĺňa, odborne eviduje, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné knižničné dokumenty z jednotlivých vedných odborov, slovenské technické normy, patentovú a firemnú literatúru,

c) zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie; plní celoštátne úlohy v oblasti koordinácie a tvorby bibliografie vedných odborov v oblasti baníctva, hutníctva, geológie a krajinnej ekológie (geoekológie); spracúva bibliografiu rómskeho etnika, vytvára a sprístupňuje databázy z týchto oblastí,

d) podieľa sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,

e) vykonáva vedecko-výskumnú činnosť a podieľa sa na vedecko-výskumných projektoch v oblasti slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a dejín knižnej kultúry,

f) informačne zabezpečuje vedu, techniku, výskum a inovácie ako súčasť infraštruktúry výskumu a vývoja vo všetkých vedných disciplínach,

g) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom zamerané na rozvoj vedy, techniky, výskumu, inovácií, kultúry a vzdelávania,

h) je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,

i) získava, spracúva, uchováva, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, zabezpečuje ich ochranu, reštaurovanie a konzervovanie,

j) podieľa sa na digitalizácii dokumentov písomného kultúrneho dedičstva a uchovávaní a sprístupňovaní ich digitálnych foriem,

k) v rámci medzinárodnej multikultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje profilové knižničné fondy a zabezpečuje kultúrne aktivity informačných, študijných a kultúrnych centier na základe partnerských dohôd,

l) je teritoriálnym centrom špeciálnych technických dokumentov pre východné Slovensko a zároveň PATLIB (Patent Library) centrom,

m) v rámci odbornej, vedecko-výskumnej a prezentačnej činnosti vydáva periodické a neperiodické publikácie,

n) v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami a fyzickými osobami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení s inými pamäťovými a fondovými inštitúciami,

o) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

Článok II

1. Knižnica je štátna rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

2. Zriaďovateľom knižnice je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Článok III

1. Knižnica spravuje majetok štátu, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti a ktorý nadobudla vlastnou činnosťou. Tento majetok vedie v účtovnej, operatívnej a odbornej evidencii.

2. Nehnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľností ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

3. Hnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, knižničný fond a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

Článok IV

1. Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výberového konania.

2. Riaditeľ riadi činnosť knižnice v súlade so zriaďovacou listinou a zodpovedá za ňu ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

3. Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami knižnice.

4. Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu z radov vedúcich zamestnancov knižnice.

5. Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok knižnice, ktorý vydáva riaditeľ.

6. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok knižnice, ktorý vydáva riaditeľ.

Článok V

Zverený majetok, práva a záväzky vyplývajúce z majetkovoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zostávajú nezmenené.

Článok VI

Knižnica sa zriaďuje na neurčitý čas.

Článok VII

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Ľubica Laššáková
ministerka kultúry
Slovenskej republiky