Preskočiť na obsah
služby pre utečencov z Ukrajiny

Služby pre utečencov z Ukrajiny /Services for Ukraine refugees/ Послуги для біженців з України

Utečencom z Ukrajiny, ktorí získajú status dočasného útočiska (súčasne osoby s dokladom totožnosti) poskytne Štátna vedecká knižnica v Košiciach bezplatne tieto služby:

  • a) Registráciu na 90 dní, ktorá im umožní prístup do študovní, prezenčné výpožičky (na mieste), prístup k verejným počítačom s prístupom na internet, samoobslužné skenovanie a kopírovacie služby v obmedzenom rozsahu (formuláre, doklady).
  • b) Jednorazový prístup do knižnice bez registrácie s možnosťou využitia prístupu na internet, samoobslužné skenovanie a kopírovacie služby v obmedzenom rozsahu (formuláre, doklady).

Ďalšie informácie sú poskytnuté a samotná registrácia prebieha pri konzultačnom pulte (Hlavná 10, prízemie). Rozhodnutie platí od 14.3.2022 až do odvolania.
Opatrenia sa môžu meniť v závislosti od vývoja situácie a vládnych opatrení.

...........

The State Research Library in Košice will provide the following services free of charge to Ukrainians with an identity card who have obtained a temporary refuge status:

  • a) Registration for a 90-day period, with access to reading rooms, on-site loan services, public computers with internet access, self-service scanning and limited copy services (forms, documents).
  • b) Access to the library on a one-off basis without registration, with limited access to Internet, self-service scanning and copying services (forms, documents).

Official registration takes place at the consultation desk, where additional information is provided (Hlavná 10, ground floor).
The decision will be in effect until further notice, but measures may be modified depending on the development of the situation and government actions.

.........

Біженцям з України, які отримають статус тимчасового притулку (одночасно люди з посвідченням особистості), державна наукова бібліотека пропонує такі послуги безкоштовно:

  • а) регістрацію на 90 днів, яка надасть можливість використання кімнати для навчання, позики на місці, доступ до громадських комп'ютерів з інтернетом, безкоштовний доступ до сканувальних та копіювальних служб самостійно в обмеженій кількості (форми для заповнення, документи тощо).
  • b) Одноразова можливість використання бібліотеки без реєстрації з можливістю використання інтернету, самостійного сканування та копіювання в обмеженому доступі (форми для заповнення, документи тощо).

Детальніше про безкоштовні послуги та сама реєстрація може бути виконана за допомогою в консультаційному пульті (вулиця Hlavná 10, 1 поверх).
Рішення діє до оскарження. Заходи безпеки можуть змінюватися в залежності від розвитку ситуації та заходів уряду.