Preskočiť na obsah
Pracovná ponuka: referent právnej agendy

Pracovná ponuka: Referent právnej agendy

dátum nástupu: 01.09.2022
ponuka je aktuálna do: 24.08.2022
druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ukončená ponuka

Náplň práce:
 • poskytuje právne poradenstvo a spracováva agendu v oblasti právnych hospodárskych, administratívnoprávnych a majetkovoprávnych vzťahov knižnice, v prípade interných riadiacich aktov a predpisov vrátane predpisov pracovnoprávneho charakteru a kolektívnej zmluvy, pripravuje právne rozbory a stanoviská
 • participuje na spracovaní a spracováva interné predpisy v súčinnosti s príslušným vedúcim zamestnancom a predkladá ich na schválenie štatutárovi knižnice
 • pripravuje materiály koncepčného charakteru a podieľa sa na spracovaní analýz a rozborov za oblasť knižnice
 • spolupracuje pri vytváraní vízie (poslania), strategických cieľov a priorít organizácie so zameraním na oblasť zaisťovania a riadenia kvality poskytovaných služieb
 • spolupracuje pri príprave a uskutočňovaní vzdelávacích programov pre zamestnancov knižnice
 • sleduje prijaté zákony a iné právne predpisy, navrhuje následné úpravy súvisiacich interných predpisov a pravidelne zabezpečuje informovanosť vedenia o zmenách v rámci knižnice
 • vykonáva činnosti spojené s realizáciou kontrolnej a metodickej činnosti v knižnici
 • v úzkej súčinnosti s jednotlivými oddeleniami v rámci organizácie a ministerstvom kultúry zabezpečuje, spolupracuje, zodpovedá a samostatne vykonáva činnosti a práce súvisiace s implementáciou aplikačných modulov CES (Centrálny ekonomický systém)
 • vykonáva ďalšie pracovné povinnosti uvedené v pracovnej náplni
Ponúkané výhody:
 • prácu v prostredí rešpektovanej kultúrnej inštitúcie,
 • priestor na sebarealizáciu a ďalší odborný rozvoj,
 • 1 týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • finančný príspevok na stravovanie,

Platové ohodnotenie v zmysle platnej platovej tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Platová tr. 8, platový stupeň 1-14 v závislosti od počtu rokov praxe.

Požiadavky:
Nevyhnutnou podmienkou je: znalosť zákonov platných vo verejnej správe, Zákonníka práce, 553/2003 Z.z., 552/2003 Z.z., Nariadenie vlády 354/2018 Z.z., 357/2015 Z.z. a ďalších zákonov k výkonu práce. Skúsenosti s výkonom práce vo verejnej alebo štátnej správe na úseku riadenia, s právnou agendou, pracovným právom, personálnom agendou, vzdelávaním zamestnancov. komunikatívnosť slovom a písmom, počítačové a prezentačné zručnosti vrátane využívania sociálnych sietí, riadiace schopnosti, kreativita, flexibilnosť, asertivita.

Žiadosť s motivačným listom, štruktúrovaným životopisom zašlite do 24.08.2022 na e-mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V predmete správy uveďte názov pracovného miesta: Referent právnej agendy. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem a zaslanie životopisu.
Po zaslaní životopisu budeme telefonicky kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám a predstave vhodného kandidáta na danú pozíciu.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie