Preskočiť na obsah

Dôležitý oznam – úspora energií / Important notice – energy saving

Vážení používatelia,

z dôvodu aktuálnej energetickej situácie, prijatých legislatívnych zmien a odporúčaní nášho zriaďovateľa súvisiacich s úsporou energií sme nútení od 1. novembra 2022 pristúpiť k týmto opatreniam týkajúcim sa služieb:

 • otváracie hodiny pre verejnosť (Hlavná 10) sa skracujú o 1 hodinu, t.j. hala služieb do 18:00 hod., študovne a Americké centrum Košice do 19:00 hod,
 • Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry Pri Miklušovej väznici 1 bude mať od pondelka do štvrtka otváracie hodiny od 9:00 – 16:00,
 • Nemecká knižnica Goetheho inštitútu (Pribinova 1) bude otvorená ako doteraz.
 • ak používate tablety alebo notebooky v študovniach, prosíme Vás, aby ste tieto zariadenia vytiahli zo zásuviek ihneď po dobití,
 • pre dobitie svojich mobilných telefónov použite PowerBox v hale služieb,
 • pri nižšej obsadenosti Amerického centra Košice môžete byť požiadaný o presunutie sa do inej študovne (reguláciu osvetlenia v miestnostiach nechávajte na personál knižnice),
 • maximálna teplota v knižnici môže byť 20ºC, a preto ak plánujete zostať v študovni dlhšie, adekvátne sa podľa toho oblečte,
 • prenájmy Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej 1 budú realizované do 18:00.

Ďakujeme Vám za pochopenie

Vaša knižnica

...........................

Dear patrons,

due to the current energy situation, adopted legislative changes and recommendations of our founding institution (Ministry of Culture) related to energy saving, we are forced to take the following measures regarding services from November 1, 2022:

 • opening hours for the public (Hlavná 10) are shortened by 1 hour, i.e. service hall until 6:00 p.m., study rooms and American Center Košice until 7:00 p.m.,
 • The study of historical funds and regional literature Pri Miklušovej väznici 1 will be open from Monday to Thursday from 9:00 a.m. to 4:00 p.m.,
 • The German library of the Goethe Institute (Pribinova 1) will be open as before.
 • if you use tablets or laptops in study rooms, please unplug these devices from the sockets immediately after recharging,
 • use PowerBox in the service hall to charge your mobile phones,
 • if the American Center Košice is less occupied, you may be asked to move to another study room (leave the regulation of the lighting in the rooms to the library staff),
 • the maximum temperature in the library can be 20ºC, so if you plan to stay in the study room longer, dress accordingly.

Thank you for your understanding

Your library